top of page

CALL CENTER : 

INTER : 

uPVC

OUTDOOR BENCH

ชุดม้านั่งยาวที่สามารถรองรับการนั่งได้ 2-3 คนหรือกว่า 200 กิโลกรัม ชุด เก้าอี้สนาม ม้านั่งยาว uPVC ม้านั่งขนาดกลางขนาดเหมาะสำหรับ 2 ท่าน

 

ม้านั่งยาว uPVC จะไม่มีการหดหรือบวมตัวจากความชื้น ไม่ผุกร่อนตามกาลเวลา อีกทั้งเก้าอี้สนาม ม้านั่งยาว uPVC ยังปราศจากค่าใช้จ่ายและเวลาในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

  • Facebook Basic Black
  • YouTube-icon-dark.png
  • gallery-512.png
  • PDF small.png

Copyright © 2015, MATUV Co.,Ltd. All rights reserved.

bottom of page