top of page

CALL CENTER : 

INTER : 

NEUTE MACHINE

 

NEUTE เป็นเครื่องจักรประตู ที่ได้มาตรฐานการผลิตตามที่ใช้งานกันในประเทศเยอรมนี โดยมีทั้งแบบ เครื่องจักรประตู  ควบคุมธรรมดา (manual) หรือจะเป็นแบบ CNC (computer numerical control

 

แต่ละเครื่องมีขนาดไม่ใหญ่ โรงงานขนาดเล็กก็สามารถตั้งเครื่องจักรประตู ได้ ตัวระบบของ เครื่องจักรประตู  สามารถใช้งานได้หลากหลายระบบ อาทิเช่น การใช้พลังงานจากปั๊มลม หรือการใช้กำลังจากไฟฟ้าโดยตรง 

 

เครื่องจักรประตู  ตัดประกอบงาน uPVC จาก NEUTE เป็น เครื่องจักรประตู ที่มีความทนทาน ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย มีการรับประกันเครื่องจักรประตู พร้อมบริการหลังการขาย เช่น การจัดอบรมการใช้ เครื่องจักรประตู  การตรวจเช็คระยะการใช้งานประจำปี การบำรุงรักษา รวมถึงอะไหล่ในการซ่อมแซม เหมาะกับการลงทุนระยะยาว

  • Facebook Basic Black
  • YouTube-icon-dark.png
  • gallery-512.png
  • PDF small.png

Copyright © 2015, MATUV Co.,Ltd. All rights reserved.

bottom of page